Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Komunikaty

Kontakt

.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W GORLICACH

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Gorlicki Dworzec Autobusowy, usytuowany jest pod adresem ul. Bardiowska 3. 38-300 Gorlice. Firma Voyager Transport Sp. z o.o., ul. Biecka 25C, 38-300 Gorlice zwana dalej "Administratorem" bezpośrednio zarządza stanowiskami odjazdowymi i placem postojowym, pomieszczeniami dyżurnego ruchu,  pomieszczeniami kas biletowych oraz poczekalnią dla podróżnych.
 2. Gorlicki Dworzec Autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy.
 3. Gorlicki Dworzec Autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy Administratorem, a przedsiębiorcą wykonującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.
 4. Przebywanie na terenie Gorlickiego Dworca Autobusowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 

 

II. Infrastruktura dworca

 1. Gorlicki Dworzec Autobusowy jako budynek dworcowy posiada następujące wyposażenie:

-        kasy biletowe,

-        poczekalnię z miejscami siedzącymi,

-        punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozów,

-        toalety dla podróżnych,

-        pomieszczenie dla kierowców autobusów wykonujących przewozy,

   2.  Gorlicki  Dworzec autobusowy posiada:

-        stanowiska odjazdowe,

-        miejsca parkingowe dla autobusów przewoźników korzystających z dworca, przez okres określony w niniejszym regulaminie,

 

 

III. Czas pracy dworca

 1. Poczekalnia dla pasażerów czynna:

Pn-Pt w godz. 6:00–17:00, Sob 7:00–13:00,  Niedz. 12:00-18:00

 1. Kasy biletowe czynne:  Pn-Pt 6:00–17:00, Sob. 7:00–13:00, Niedz. 12:00-18:00

 

 

IV. Zasady korzystania z dworca przez Przewoźników

 1. Warunkiem korzystania z dworca przez Przewoźnika jest zawarcie umowy z Administratorem.
 2. Administrator udostępnia Gorlicki Dworzec Autobusowy dla kursów przewoźnika, których rozkłady jazdy uwzględniają następujące zasady:

-       Priorytet równomiernych przerw czasowych między kursami tzn. godzina odjazdu nowego lub zmienionego kursu powinna być planowana w połowie przerw czasowych istniejących kursów,

-       Zachowanie minimalnych odstępów czasowych przed kursami i po kursach, wykonywanych przez różnych przewoźników w tym samym kierunku, na całej długości trasy, w odniesieniu do długości kursu:

-       Wymienione odstępy czasowe uwzględniają także komunikację odcinkową tj. kursy, których zbieżność z kursem porównywanym wynosi przynajmniej 50% odległości.

 1. Przewoźnik winien posiadać aktualny rozkład jazdy stanowiący załącznik do dokumentu wydanego przez właściwego Organizatora lub Organ (zaświadczenie, potwierdzenie zgłoszenia, zezwolenie) i udostępnić go Administratorowi w terminie 7 dni przed wprowadzeniem rozkładu jazdy.
 2. Przewoźnik udostępnia Administratorowi cennik biletów z Gorlickiego Dworca Autobusowego do Przystanków, na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz obsługiwany przez Przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek bieżącego informowania o zmianach cen oraz stosowanych ulgach.
 3. Przewoźnik umożliwia nabycie biletu pasażerom w kasach biletowych Gorlickiego Dworca Autobusowego.
 4. W przypadkach szczególnych z Gorlickiego Dworca Autobusowego za pisemna zgodą Administratora mogą korzystać inni przewoźnicy nie posiadający umowy z Administratorem.
 5. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Administratora, oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

 

 

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika

 1. Administrator dworca umieszcza rozkład jazdy i cenniki Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych w systemie sprzedaży biletów, oraz na stronie internetowej.
 2. Administrator wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na określony czas przed planowanym odjazdem autobusu.
 3. Administrator udostępnia Przewoźnikowi możliwość postoju na terenie dworca przez okres 60 minut, tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu i kierowcy. Każda kolejna minuta postoju na terenie Dworca powyżej opisanego czasu będzie liczona jako czas korzystania z parkingu płatnego.
 4. Administrator zapewni informację o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniach i odwołaniach kursów.

 

 

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego

 1. Za korzystanie z dworca Przewoźnik uiszczał będzie opłatę wg stawek jakie zostały wynegocjowane w trybie art.16 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, pomiędzy Administratorem a Miastem Gorlice i zostały podane do publicznej wiadomości. 
 2. Za korzystanie z dworca rozumie się:

-        odprawę autobusu przyjeżdżającego na dworzec, kończącego dany kurs lub odjeżdżającego z dworca,

-        zamieszczenie odjazdów autobusów na tablicach informacyjnych,

-        zamieszczanie komunikatów o podstawieniu, odjeździe, opóźnieniu lub odwołaniu kursu,

-        postój autobusu w zakresie określonym w pkt. V.3.,

-        udzielanie informacji o kursach Przewoźnika,

-        zamieszczanie informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów Przewoźnika w systemach

          informacyjnych oraz na stronie internetowej.

-        monitoring płyty dworca oraz powierzchni z rejestracją wideo

3.      Za korzystanie z innych usług świadczonych na Dworcu Autobusowym w tym usługi parkowania pojazdów pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem:

-        wjazd bez umowy - 60 zł

-        parkowanie pojazdu powyżej 60 min - 60 zł

 

 

VII. Zasady poruszania się po terenie Gorlickiego Dworca Autobusowego

1. Ruch pieszych

a) Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie braku możliwości skorzystania z nich – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

a) Zabrania się wychodzenia na jezdnię:

-        bezpośrednio przed jadący pojazd,

-        spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

 

2. Ruch pojazdów

a) Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonych stanowisk autobusowych na terenie Dworca, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu.

b) Kierujący pojazdem jest obowiązany:

-    przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub się zatrzymać,

-     przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony,

-     przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

*        sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

*        upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

c) Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postojów pojazdów Administratora oznaczonych właściwym znakiem zakazu.

d) Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

 

3. korzystanie z miejsc postojowych

a) Na terenie Dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone dla autobusów mogących z nich korzystać.

b) Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu.

c) Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

d) W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:

-    magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

-     tankowanie pojazdów,

-     mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,

-     opróżnianie toalet,

-     pozostawienie nieczystości.

e) Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia dyżurnego ruchu i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

 

 

VIII. Postanowienia porządkowe

 1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, Przewoźnik zostanie obciążony kosztami ich wykonywania.
 2. Należność za czynności określone w ustępie 1, płatna będzie przelewem, na podstawie faktury obciążeniowej, na konto w niej wskazane.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu.
 4. Pojazd może również zostać usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 5. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie Dworca, Administrator współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami.
 6. Na terenie Dworca zabrania się:

a)     żebrania,

b)     używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających,

c)     karmienia ptaków i zwierząt,

d)     niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia itp.,

e)     wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

f)      wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do innych celów,

g)     zakłócania porządku publicznego, spokoju i naruszanie dóbr osobistych osób korzystających z Dworca,

h)     przebywania w celach noclegowych,

i)       prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych.

7.       Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

8.       W sprawach dotyczących Dworca uwagi należy zgłaszać się do kierownika ds. realizacji przewozów lub dyżurnego ruchu.

 

 

- Regulamin jest do wglądu w siedzibie Administratora, na stronie internetowej www.dworzec.gorlice.pl i dyżurnego ruchu.

- Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012r.

w realizacji..

 

Reklamacje 

COLIBER

509-467-335

DARTUR

501-172-121

LIBROPOL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NOWEX

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

TRANS-USŁUGI Połeć/Europol

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

TRANZIT

691-494-107

VOYAGER

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Zapraszamy do zakupu biletów w kasach na Dworcu Autobusowym GDA

 


Przewoźnik

Bilety

Ulgi

VOYAGER

 jednorazowe, miesięczne, wieloprzejazdowe

Ustawowe, Handlowe

COLIBER

jednorazowe

Ustawowe

DARTUR

jednorazowe

Ustawowe

LIBROPOL

jednorazowe

Ustawowe

NOWEX

jednorazowe

Ustawowe, Handlowe

TRANS-USŁUGI Połeć i Europol

jednorazowe

Ustawowe

TRANZIT

jednorazowe

Ustawowe, Handlowe

 

w realizacji..