Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W GORLICACH

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Gorlicki Dworzec Autobusowy, usytuowany jest pod adresem ul. Bardiowska 3. 38-300 Gorlice. Firma Voyager Transport Sp. z o.o., ul. Biecka 25C, 38-300 Gorlice zwana dalej "Administratorem" bezpośrednio zarządza stanowiskami odjazdowymi i placem postojowym, pomieszczeniami dyżurnego ruchu,  pomieszczeniami kas biletowych oraz poczekalnią dla podróżnych.
 2. Gorlicki Dworzec Autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy.
 3. Gorlicki Dworzec Autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy Administratorem, a przedsiębiorcą wykonującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.
 4. Przebywanie na terenie Gorlickiego Dworca Autobusowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 

 

II. Infrastruktura dworca

 1. Gorlicki Dworzec Autobusowy jako budynek dworcowy posiada następujące wyposażenie:

-        kasy biletowe,

-        poczekalnię z miejscami siedzącymi,

-        punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozów,

-        toalety dla podróżnych,

-        pomieszczenie dla kierowców autobusów wykonujących przewozy,

   2.  Gorlicki  Dworzec autobusowy posiada:

-        stanowiska odjazdowe,

-        miejsca parkingowe dla autobusów przewoźników korzystających z dworca, przez okres określony w niniejszym regulaminie,

 

 

III. Czas pracy dworca

 1. Poczekalnia dla pasażerów czynna:

Pn-Pt w godz. 6:00–17:00, Sob 7:00–13:00,  Niedz. 12:00-18:00

 1. Kasy biletowe czynne:  Pn-Pt 6:00–17:00, Sob. 7:00–13:00, Niedz. 12:00-18:00

 

 

IV. Zasady korzystania z dworca przez Przewoźników

 1. Warunkiem korzystania z dworca przez Przewoźnika jest zawarcie umowy z Administratorem.
 2. Administrator udostępnia Gorlicki Dworzec Autobusowy dla kursów przewoźnika, których rozkłady jazdy uwzględniają następujące zasady:

-       Priorytet równomiernych przerw czasowych między kursami tzn. godzina odjazdu nowego lub zmienionego kursu powinna być planowana w połowie przerw czasowych istniejących kursów,

-       Zachowanie minimalnych odstępów czasowych przed kursami i po kursach, wykonywanych przez różnych przewoźników w tym samym kierunku, na całej długości trasy, w odniesieniu do długości kursu:

-       Wymienione odstępy czasowe uwzględniają także komunikację odcinkową tj. kursy, których zbieżność z kursem porównywanym wynosi przynajmniej 50% odległości.

 1. Przewoźnik winien posiadać aktualny rozkład jazdy stanowiący załącznik do dokumentu wydanego przez właściwego Organizatora lub Organ (zaświadczenie, potwierdzenie zgłoszenia, zezwolenie) i udostępnić go Administratorowi w terminie 7 dni przed wprowadzeniem rozkładu jazdy.
 2. Przewoźnik udostępnia Administratorowi cennik biletów z Gorlickiego Dworca Autobusowego do Przystanków, na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz obsługiwany przez Przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek bieżącego informowania o zmianach cen oraz stosowanych ulgach.
 3. Przewoźnik umożliwia nabycie biletu pasażerom w kasach biletowych Gorlickiego Dworca Autobusowego.
 4. W przypadkach szczególnych z Gorlickiego Dworca Autobusowego za pisemna zgodą Administratora mogą korzystać inni przewoźnicy nie posiadający umowy z Administratorem.
 5. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Administratora, oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

 

 

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika

 1. Administrator dworca umieszcza rozkład jazdy i cenniki Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych w systemie sprzedaży biletów, oraz na stronie internetowej.
 2. Administrator wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na określony czas przed planowanym odjazdem autobusu.
 3. Administrator udostępnia Przewoźnikowi możliwość postoju na terenie dworca przez okres 60 minut, tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu i kierowcy. Każda kolejna minuta postoju na terenie Dworca powyżej opisanego czasu będzie liczona jako czas korzystania z parkingu płatnego.
 4. Administrator zapewni informację o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe oraz o jego odjeździe, a także o opóźnieniach i odwołaniach kursów.

 

 

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego

 1. Za korzystanie z dworca Przewoźnik uiszczał będzie opłatę wg stawek jakie zostały wynegocjowane w trybie art.16 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, pomiędzy Administratorem a Miastem Gorlice i zostały podane do publicznej wiadomości. 
 2. Za korzystanie z dworca rozumie się:

-        odprawę autobusu przyjeżdżającego na dworzec, kończącego dany kurs lub odjeżdżającego z dworca,

-        zamieszczenie odjazdów autobusów na tablicach informacyjnych,

-        zamieszczanie komunikatów o podstawieniu, odjeździe, opóźnieniu lub odwołaniu kursu,

-        postój autobusu w zakresie określonym w pkt. V.3.,

-        udzielanie informacji o kursach Przewoźnika,

-        zamieszczanie informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów Przewoźnika w systemach

          informacyjnych oraz na stronie internetowej.

-        monitoring płyty dworca oraz powierzchni z rejestracją wideo

3.      Za korzystanie z innych usług świadczonych na Dworcu Autobusowym w tym usługi parkowania pojazdów pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem:

-        wjazd bez umowy - 60 zł

-        parkowanie pojazdu powyżej 60 min - 60 zł

 

 

VII. Zasady poruszania się po terenie Gorlickiego Dworca Autobusowego

1. Ruch pieszych

a) Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie braku możliwości skorzystania z nich – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

a) Zabrania się wychodzenia na jezdnię:

-        bezpośrednio przed jadący pojazd,

-        spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

 

2. Ruch pojazdów

a) Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonych stanowisk autobusowych na terenie Dworca, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu.

b) Kierujący pojazdem jest obowiązany:

-    przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub się zatrzymać,

-     przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony,

-     przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

*        sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

*        upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

c) Na terenie Dworca obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postojów pojazdów Administratora oznaczonych właściwym znakiem zakazu.

d) Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

 

3. korzystanie z miejsc postojowych

a) Na terenie Dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone dla autobusów mogących z nich korzystać.

b) Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu.

c) Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

d) W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:

-    magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

-     tankowanie pojazdów,

-     mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,

-     opróżnianie toalet,

-     pozostawienie nieczystości.

e) Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia dyżurnego ruchu i służb porządkowych dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

 

 

VIII. Postanowienia porządkowe

 1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, Przewoźnik zostanie obciążony kosztami ich wykonywania.
 2. Należność za czynności określone w ustępie 1, płatna będzie przelewem, na podstawie faktury obciążeniowej, na konto w niej wskazane.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu.
 4. Pojazd może również zostać usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.
 5. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie Dworca, Administrator współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami.
 6. Na terenie Dworca zabrania się:

a)     żebrania,

b)     używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających,

c)     karmienia ptaków i zwierząt,

d)     niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia itp.,

e)     wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

f)      wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do innych celów,

g)     zakłócania porządku publicznego, spokoju i naruszanie dóbr osobistych osób korzystających z Dworca,

h)     przebywania w celach noclegowych,

i)       prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych.

7.       Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

8.       W sprawach dotyczących Dworca uwagi należy zgłaszać się do kierownika ds. realizacji przewozów lub dyżurnego ruchu.

 

 

- Regulamin jest do wglądu w siedzibie Administratora, na stronie internetowej www.dworzec.gorlice.pl i dyżurnego ruchu.

- Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012r.